REGULAMIN

Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim, kolekcjonerskim

i rekonstrukcyjnym 5

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny

§ 1

1. Stowarzyszenie zwane dalej Stowarzyszeniem, nosi nazwę (nazwa skrócona) Stowarzyszenia 5

2. Stowarzyszenie jest powszechną organizacją strzelecką, kolekcjonerską i rekonstrukcyjną, reprezentującą swoich członków w sprawach związanych z rozwojem

i popularyzacją strzelectwa, postaw patriotycznych i moralnych.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem sympatyków broni palnej i strzelectwa.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na terenach miejskich
 i wiejskich, a także za granicą.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Chorzelów.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawa o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o Sporcie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm ), oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw oraz odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 5

Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną i wychowawczą w celu działania na rzecz upowszechniania strzelectwa, kolekcjonowania broni palnej, oraz działalności grup rekonstrukcji historycznej;

1. popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportów strzeleckich

2. kolekcjonerstwa broni palnej, oraz rekonstrukcji historycznej;

3. promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonowania broni palnej, oraz rekonstrukcji historycznej

4. zrzeszanie osób interesujących się strzelectwem, kolekcjonowaniem broni palnej i rekonstrukcją historyczna;

5. organizowanie rekonstrukcji historycznych, imprez strzeleckich, imprez kolekcjonerskich; -udział w imprezach o charakterze strzeleckim, kolekcjonerskim
i rekonstrukcyjnym;
6. udział w imprezach o charakterze strzeleckim, kolekcjonerskim i rekonstrukcyjnym.

7. dokumentowanie zrzeszonym: członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, członkostwa w stowarzyszeniu, którego celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych,

§ 7

Dla osiągnięcia określonych celów w § 5 Stowarzyszenie:

1. Organizuje szkolenia i kursy strzeleckie.

2. Organizuje imprezy o charakterze strzeleckim, kolekcjonerskim
i rekonstrukcyjnym; , a także bierze udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje,

3. Propaguje wśród społeczeństwa postawy związane z rozwojem i popularyzacją strzelectwa, a także postawy moralne i patriotyczne,

4. Prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków i w tym zakresie współpracuje z organizacjami o tym samym charakterze,

5. Współpracuje z ze szkołami i placówkami oświatowymi na terenie powiatu mieleckiego,

6. W razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz inne materiały propagandowe.

7. Utrzymuje i rozbudowuje obiekty i urządzenia użytkowane przez stowarzyszenie,

8. Podejmuje działania i przedsięwzięcia dla realizacji statutowych celów.

9. Propagowanie postaw związanych z rozwojem i popularyzacją strzelectwa, a także postaw moralnych i patriotycznych, wśród członków Stowarzyszenia oraz społeczności lokalnej.

10. Obejmuje działalnością strzelecką jak największą liczbę członków, w szczególności sympatyków broni palnej, sportowej i strzelectwa, oraz stwarzanie wśród nich atmosfery koleżeństwa i współdziałania.

11. Podnosi poziom etycznego i sportowy zawodników oraz wszechstronnie przygotowanie ich do osiągania jak najlepszych wyników.

12. Propaguje szeroko pojmowany sport i rekreację.

13. Rozpowszechnia i propaguje materiały szkoleniowe na temat strzelectwa.

14. Inicjuje i prowadzi integrację w ramach działalności Stowarzyszenia.

15. Prowadzi działalność charytatywną.

16. Prowadzi naukę, edukację, oświatę i wychowanie.

17. Propaguje ochrony i promocję zdrowia.

18. Prowadzi działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

19. Prowadzi działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

20.Propaguje rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywność społeczną obywateli.

21. Organizuje zajęcia szkoleniowe, wypoczynkowe oraz obozy.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

zwyczajnych,

wspierających,

honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, która opłaci wpisowe i składki. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 lat mogą zostać członkami Stowarzyszenia za zgodą rodziców lub opiekunów.

§ 10

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju kultury fizycznej w Polsce. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

§ 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, przyjęte przez Przedstawiciela Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

uczestniczyć w zebraniach stowarzyszenia,

brać udział w głosowaniach, uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach strzeleckich i innych formach działalności Stowarzyszenia oraz korzystać z urządzeń i sprzętu należącego do Stowarzyszenia po uzgodnieniu z instruktorami i Przedstawicielem Stowarzyszenia.

Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i domagać się ich rozpatrzenia, nosić odznakę i występować w barwach Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie, którzy nie ukończyli 16 lat mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa do głosowania.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo:

Korzystania z obiektów urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Przedstawiciela Stowarzyszenia.

Zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

stosować się do przepisów obowiązujących w sporcie polskim oraz przestrzegać postanowień statutu, regulaminów, uchwał oraz zarządzeń władz Stowarzyszenia,

czynnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia,

systematycznie opłacać składki członkowskie,

godnie reprezentować barwy Stowarzyszenia,

przestrzegać zasady fair – play.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Przedstawiciela Stowarzyszenia,

a/ z powodu umyślnego naruszania postanowień statutu,

b/ z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej, co najmniej przez 6 miesięcy,

c/ nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 12 miesięcy,

d/ działania na szkodę Stowarzyszenia,

e/ innych przyczyn uchwałą Zarządu przyjętą jednomyślnie.

f/ rozwiązania się Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Stowarzyszenia

b) Przedstawiciel Stowarzyszenia

§ 19

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Przedstawiciela raz na cztery lata.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Przedstawiciela:

– z własnej inicjatywy,

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

– uchwalanie programów działalności strzeleckiej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

-rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Przedstawiciela,

-ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

-nadawanie godności członka honorowego,

-uchwalanie statutu lub zmian w nim,

-rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

-podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, większości członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 21

Do zadań Przedstawiciela należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:

1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

3. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

4. przyjmowanie i skreślanie członków,

5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

7. zwoływanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

8. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 22

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

składki członkowskie,

dotacje budżetowe,

darowizny, zapisy, spadki od osób fizycznych lub prawnych,

majątek trwały,

§ 23

1. Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Przedstawiciel Stowarzyszenia.

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Przedstawiciel

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 25

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów. przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach i ustawa o kulturze fizycznej.